Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności :

  • Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  • Decyzje wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,
  • Warunkami technicznymi publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego ,,Deklaracji Dostępności’’ opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją-dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmian z 15.11.2019 r.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://centrumkultury.info.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2020

Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Nie spełniono następujących wymagań:
  • Nie posiadamy filmów audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
  • Nie posiadamy dokumentów PDF wersji przystosowanej dla osób niewidomych,
  • Nie posiadamy zdjęć opisu alternatywnego,
  • Strona nie posiada wersji kontrastowej , możliwości zmiany rozmiaru tekstu, widocznego fokusa , wyróżnienia odnośników i tytułów.

Data sporządzenia: 01.04.2021

Skróty klawiaturowe

Na stronie i podstronach http://centrumkultury.info.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sawicka Anna adres e-mail: sekretariat@centrumkultury.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 692 664 035. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim
UL. Wojska Polskiego 22
87-840 Lubień Kujawski

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim:

Budynek Centrum Kultury wyposażony jest w podjazd przeznaczony do wejścia dla osób niesprawnych ruchowo ale wyłącznie na parter. Wejście do sali konferencyjnej na 1 piętrze wyłącznie po schodach. Nie posiadamy pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie posiadamy miejsc parkingowych wydzielonych i oznaczonych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content